ข้อมูลผู้บริหาร

นางปราณี บุรีเพีย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
เบอร์โทรศัพท์ 095-1898489

นายจันที บุญพา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
เบอร์โทรศัพท์ 093-3278054

นายสมควร บัวใหญ่รักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
เบอร์โทรศัพท์ 087-1054397

นายเอนก ภูนาเพชร 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
เบอร์โทรศัพท์ 065-1601444

(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
ระดับ กลาง
เบอร์โทรศัพท์