ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

 1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำขุดลอกคลอง ลำห้วย และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
 2. การขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
 3. การจัดการและซ่อมแซมระบบประปา อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
 4. การพัฒนาระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร

 1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพและกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการการทำเกษตรอินทรีย์และการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การแปรรูปและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสู่การจัด
 4. จำหน่ายสินค้าในตลาดท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

 1. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน
 3. ส่งเสริมการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 5. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งภูมิปัญญา และการบริการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
 6. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
 7. ส่งเสริมการเมืองการปกครองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ส่งเสริมกิจการงานสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ
 2. การบำบัด จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 1. ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
 2. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติจุดยืนทางยุทธศาสตร์

 

mungmee

Share: